Rok szkolny 2019/2020 Rok szkolny 2018/2019 Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2016/2017

Rok szkolny 2016/2017

Informacje

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej (Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 20/17 BURMISTRZA SZCZUCZYNA  z dnia 4 kwietnia 2017 roku)

Strona 1  Strona 2

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do klas pierwszych szkoły podstawowej (Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 20/17 BURMISTRZA SZCZUCZYNA  z dnia 4 kwietnia 2017 roku)

Strona 1  Strona 2


 

Punkty informacyjne dla rodziców uczniów wszystkich typów szkół i placówek w województwie podlaskim (treść pobrano ze strony internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku)

Uprzejmie informuję, że w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w związku z wdrażaniem reformy oświaty, nadal będą funkcjonować w lutym i marcu 2017 r. PUNKTY INFORMACYJNE DLA RODZICÓW UCZNIÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

W Punktach Informacyjnych dyżurują pracownicy kuratorium oświaty, gotowi służyć Państwu informacją w zakresie zmian w systemie oświaty. Do Państwa dyspozycji są też materiały informacyjne wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie.

Mogą Państwo kontaktować się osobiście lub telefonicznie w trzech punktach na terenie województwa:

  1. Punkt Informacyjny: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, sala 106 (sala konferencyjna), tel. (85) 748-48-25,
  2. Punkt Informacyjny: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Łomży, Nowa 2, sala 430, tel. (86) 216-56-45,
  3. Punkt Informacyjny: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach, ul. Sejneńska 13, sala 111, tel. (87) 566-52-77

Punkty są czynne dwa razy w tygodniu w każdy wtorek i czwartek

wtorek w godz.: 9.00 – 14.00
czwartek w godz.: 14.00 – 18.00

Harmonogram  pracy Punktów Informacyjnych dla Rodziców Uczniów wszystkich typów szkół i placówek w województwie podlaskim znajduje się w załączniku na stronie:

http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/aktualnosci/punkty-informacyjne-dla-rodzicow-uczniow-wszystkich-typow-szkol-i-placowek-w-wojewodztwie-podlaskim-2.html

 


 

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

 


 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 


 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Wstępny harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Karta zgłoszenia dziecka pięcioletniego lub sześcioletniego (oddział przedszkolny)

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie informuje o wstępnych terminach postepowania rekrutacyjnego, terminach składania dokumentów i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego w Szczuczynie i  oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Szczuczynie.

 

Wstępny harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 16 lutego 2017 r.

od 20 marca 2017 r.

 

do 02 marca 2017 r.

do 22 marca 2017 r.

 

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty

do 07 marca 2017 r.

do 24 marca 2017 r.

 
 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15 marca 2017 r.

19 kwietnia 2017 r.

 

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 14 marca 2017 r.

od 20 kwietnia 2017 r.

 

do 17 marca 2017 r.

do 25 kwietnia 2017 r.

 

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21 marca 2017 r.

27 kwietnia 2017 r.

 

 

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2013

    Do 16 września 2013 r. w Szkole Podstawowej w Szczuczynie będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu “Wyprawka szkolna”. Programem objęci są uczniowie  klas I-III i klasy V szkoły podstawowej.

    W 2013 roku programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Szczegółowe informacje: rozporzadzenie_wyprawka_szkolna_2013-1

Wnioski do pobrania: wnioseknr1-1, wnioseknr2

W treści artykułu wykorzystano informacje i materiały ze strony Urzędu Miejskiego w Szczuczynie

INFORMACJA DLA RODZICÓW

    Informacja o zmianach, które niosą ze sobą nowe przepisy dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. - „Moje dziecko w przedszkolu i szkole Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zapytanie ofertowe: DOSTAWA DOPOSAŻENIA BAZY DYDAKTYCZNEJ SZKÓŁ UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE PN. „ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI”.

    Treść dokumentu

Procedura wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych

W przypadku utraty świadectwa  absolwent może wystąpić do szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa. Szkoła sporządza duplikat świadectwa ma podstawie dokumentacji przebiegu nauczania( księgi arkuszy ocen). Duplikat wystawia się na druku według wzoru obowiązującego w okresie ....

treść całego komunikatu , druk wniosku o wydanie duplikatu świadectwa do pobrania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na przeprowadzenie usług edukacyjnych w klasach I - III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Szczuczyn

Rozstrzygnięcie przetargu na przeprowadzenie usług edukacyjnych w klasach I-II w szkołach podstawowych na terenie Gminy Szczuczyn

                Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o przetargu: Przeprowadzenie usług edukacyjnych w klasach I - III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Szczuczyn

             TREŚĆ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - USŁUGI , SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa oleju napędowego na 2012 rok.

Rozstrzygnięcie przetargu  Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o przetargu Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju napędowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Komunikat w sprawie opłaty za świadczenia Przedszkola Samorządowego

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 13 października 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznego przedszkola samorządowego stawka za wyżywienie dziecka wynosi 6,00 zł dziennie. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności. Opłaty wnosi się miesięcznie w terminie do 25 dnia danego miesiąca.

INFORMACJA DLA RODZICÓW PRACUJĄCYCH ZA GRANICĄ

   Rodzina stanowi grupę o specyficznej sile oddziaływania. Tu dziecko zdobywa pierwsze doświadczenia z dziedziny współżycia społecznego, będące podstawą jego rozwoju społecznego. Dziecku dla prawidłowego rozwoju potrzebne są nie tylko odpowiednie warunki bytowe, ale przede wszystkim czynna, życzliwa obecność obojga rodziców. Każde z nich wnosi bowiem do procesu wychowawczego właściwe sobie elementy. Na ich przykładzie dziecko uczy się co to znaczy żyć razem, zależeć od siebie, być blisko. Gdy żyje tylko z jednym z rodziców uczy się samodzielności, ale nie uczy się relacji partnerskiej, uczy się radzić sobie samemu, ale też jest nadmiernie obciążone odpowiedzialnością nieadekwatną do jego wieku. Rozłąka z rodzicami może być przyczyną depresji, braku poczucia bezpieczeństwa, zaburzeń zachowania, które z czasem się pogłębiają.

   Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań wykazują, że emigracja rodziców wpływa istotnie na sytuację społeczno- wychowawczą dzieci. Każdy przypadek rozłączenia rodziny jest dla dziecka niekorzystny, nawet gdy wyjeżdża tylko jedno z rodziców. Dzieci źle znoszą rozłąkę i choć mają rodziców, czują się sierotami. Nieobecność rodzica powoduje zakłócenia w realizacji podstawowych funkcji rodziny, odbija się na procesie wychowawczym, prowadząc w wielu przypadkach do powstawania w psychice dziecka nieodwracalnych spustoszeń, czego negatywne skutki przejawiać się mogą w późniejszym dorosłym życiu.
Psychologowie określają mianem eurosieroctwa  zjawisko pozostawiania w kraju dzieci przez rodziców wyjeżdżających za granicę (do Anglii, Irlandii, Niemiec czy innych krajów), ponieważ ich zdaniem dzieci pozbawione stałego kontaktu nawet z jednym z rodziców czują się jak sieroty. Pozostawione bez właściwej opieki zaczynają mieć problemy z nauką, popadają w różnego rodzaju uzależnienia, stają się agresywne.

   Rozłąka budzi w dziecku także obawy, że rodzice nie wrócą po nie. Można temu zaradzić przygotowując się zawczasu do wspólnego wyjazdu, tak by cała rodzina mogła być w komplecie.

 Co koniecznie trzeba zrobić przed wyjazdem?

 

1.      Rodzice ( rodzic) muszą porozmawiać z dzieckiem, wyjaśniając powód wyjazdu, ustalić formy kontaktowania się z dzieckiem, nazwać swoje obawy i nadzieje oraz wysłuchać nadziei i obaw dziecka.

2.      Powiadomić szkołę o planach związanych z wyjazdem i ustaleniach poczynionych w zakresie nauki i opieki prawnej nad uczniem.

3.      Dokonać wyboru jednej z trzech możliwości:

MOŻLIWOŚĆ PIERWSZA – złożenie przez rodzica, zanim wyjedzie za granicę, wniosku do sądu o przeniesienie na czas wyjazdu opieki prawnej nad dzieckiem na wskazaną osobę pełnoletnią ( babcię, ciocię, siostrę);

MOŻLIWOŚĆ DRUGA – złożenie wniosku do sądu przez osobę, która jest faktycznym opiekunem dziecka o ustanowieniu jej na czas wyjazdu rodzica/rodziców za granicę opiekunem prawnym dziecka;

MOŻLIWOŚĆ TRZECIA – podanie przez rodzica wyjeżdżającego lub przebywającego za granicą adresu doręczeń w kraju.

 

4.      Dopełnić wszelkich formalności przed wyjazdem, aby nie powodować wykluczenia dziecka z normalnego, przysługującego mu zakresu praw i przywilejów.

5.      Dotrzymywać umów, zasad, ustaleń ze wszystkimi zaangażowanymi w sprawę, SZCZEGÓLNIE Z DZIECKIEM.

SKUTKI PRAWNE POZOSTAWIENIA DZIECKA PRZEZ RODZICÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY ZA GRANICĄ

Pozostawienie dziecka przez rodziców wyjeżdżających do pracy za granicą bez ustanowienia opieki faktycznej, stanowi zagrożenie dobra dziecka. Daje to podstawę do zawiadomienia sądu opiekuńczego zgodnie z przepisem art. 572 Kodeksu postępowania cywilnego. Obowiązek zawiadomienia dotyczy każdego, komu znane jest zdarzenie lub sytuacja godząca w dobro dziecka, a w szczególności: opiekuna faktycznego, organów policji, organów samorządu, opiekunów społecznych, placówek oświatowych - art. 572 § 2 Kpc.

Sąd opiekuńczy może wówczas - zgodnie z art. 109, 110, 111 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - wszcząć postępowanie o zawieszenie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Sytuacja wyjazdu rodziców, którzy faktycznie nie sprawują pieczy nad dzieckiem, jest przemijającą przeszkodą w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Sąd opiekuńczy – zgodnie z art. 110 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - może orzec zawieszenie władzy rodzicielskiej i uregulować sytuację prawną dziecka.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Szczuczynie
    ul. Kilińskiego 42
    19-230 Szczuczyn
  • (86) 272 5032

Galeria zdjęć